Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Tato kapitola se zabývá cyklickými křivkami, které vznikají jako trajektorie pohybujících se bodů a obálky pohybujících se kružnic a přímek při cyklickém pohybu. Cyklický pohyb je pohyb, jehož polodie jsou kružnice nebo přímky, ale nikoliv obě současně přímky. Vybrané úlohy pro pohyb zadaný dvěma trajektoriemi, jednou trajektorií a jednou obálkou nebo dvěma obálkami jsou uvedeny zde).

Pro každý níže uvedený cyklický pohyb je uvedena grafická animovaná reprezentace trajektorie pohybujícího se bodu, obálky pohybující se kružnice a obálky pohybující se přímky. V animacích jsou zobrazovány i tečny k trajektorii, body dotyku obálky s pohybující se kružnicí a bod dotyku obálky s pohybující se přímkou.

Cyklické pohyby dělíme na: