Vybrané partie z technického kreslení

Ivana Linkeová, František Novák

Publikace Vybrané partie z technického kreslení zahrnuje původní přednášky z předmětu Technická dokumentace vyučovaném na ČVUT v Praze FEL v 1. ročníku přednášejících Ing. Ivany Linkeové, Ph.D. (prezenční a kombinované studium, výuka v češtině) a doc. Ing. Františka Nováka, CSc. (prezenční studium, výuka v češtině a v angličtině) ve formě prezentací v programu Power Point. Pro účely přednášek prezentace obsahovaly především obrazový materiál bez vysvětlujících textů.

Pro účely elektronické publikace byl obsah původních přednášek – prezentací doplněn o stručné vysvětlující texty a dále byly do publikace zahrnuty i učební materiály vytvořené pro cvičení (kapitola Příklady vedení řezů na součástech a Metodický postup kreslení náčrtu výkresu součásti). Autoři se domnívají, že účast studenta na přednášce a kontakt s přednášejícím nelze nahradit pouhým shlédnutím prezentace. Při přednáškách jsou uváděny další příklady a aplikace přednášené problematiky v elektrotechnické praxi.

Hlavní využití publikace autoři předpokládají především při samostudiu – při přípravě na přednášky a při opakování odpřednášené látky. Pokud si student publikaci vytiskne v předstihu, nemusí se na přednáškách zdržovat časově náročným a vzhledem k hodinové dotaci přednášek naprosto nezvládnutelným pořizováním záznamu přednášky. Může se plně soustředit na výklad a svůj výtisk pouze doplňovat o další důležité přednášené informace. K usnadnění studia a pochopení problematiky jsou aktuálně vysvětlované informace barevně zvýrazněny.

Publikace nepředstavuje vyčerpávající pohled na problematiku technického kreslení. Zaměřuje se na vybrané partie, které jsou pro studenty problematické především z důvodu značných nároků na prostorovou představivost.

Autoři by rádi touto cestou poděkovali Ing. Elišce Novotné, CSc. a Prof. Ing. Vladimíru Novotnému, DrSc., kteří pečlivě prohlédli elektronickou i tištěnou formu této publikace a svými podnětnými připomínkami přispěli k odstranění nedostatků a zdokonalení celého díla.

Praha, únor 2004

Ivana Linkeová, František Novák

 

Lektor: Prof. Ing.Vladimír Novotný, DrSc.

 

© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004

    ISBN 80 - 86786 - 01 - 3

Obsah:

Zobrazování a normalizace v technické dokumentaci - prezentace 4,7MB, pdf 1,4 MB

Zobrazování v řezech a průřezech - prezentace 3,8MB, pdf 1,3MB
Příklady vedení řezů na součástech - prezentace 17MB, pdf 1MB
Tvarové a rozměrové parametry v obrazové dokumentaci - prezentace 1MB, pdf 0,5MB
Kvalitativní parametry v obrazové dokumentaci - prezentace 4,7MB, pdf 1MB
Výkresová dokumentace elektromechanických prvků a spojů - prezentace 4,9MB, pdf 2,3MB
Normalizované součásti - prezentace 1,7MB, pdf 0,8MB
Náčrt výkresu, diagramy - prezentace 0,9MB, pdf 0,4MB
Elektrotechnické značky - prezentace 21,3MB, pdf 6,1MB
Elektrotechnická schémata a zařízení, desky s plošnými spoji - prezentace 0,9MB, pdf 0,5MB
 
Literatura
[1] Šťastný, J., Třeštík, B.: Manuál technické dokumentace, nakladatelství Kopp, České  Budějovice, 2001, ISBN 80-7232-137-4.
[2] http://www.sopo.cz/index.php?sekce=ukazky# (19.2.2004) –  Elektrotechnické značky, fotografie na snímku č. 20 a 21.
[3] http://www.koster.cz/strany/technologie.html (19.2.2004) – Výkresová dokumentace elektromechanických prvků a spojů, animace na snímku č. 40.