Rhinoceros - základní příkazy

POHLEDY

Posunout Nárys, Půdorys, Bokorys

pohybovat myší se stisknutým pravým tlačítkem myši (PTM) nebo

Posunout Axonometrii

stisknout a držet Shift a pohybovat myší se stisknutým PTM nebo

Otočit Axonometrii

pohybovat myší se stisknutým PTM nebo

Zoomovat pohled

stisknout a držet Ctrl a pohybovat myší se stisknutým PTM nebo   nebo točit kolečkem myši

Maximalizovat pohled

dvakrát kliknout na titulek pohledu

Obnovit pohledy

dvakrát kliknout na titulek maximalizovaného pohledu

Synchronizace pohledů

Pohled >  Zoomovat >  Synchronizovat pohledy

Stínované zobrazení

PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení nebo

KŘIVKY

Bod

Křivka > Bod >  Jeden bod nebo *

Křivka > Bod >  Více bodů nebo PTM * nebo

Lomená čára

Křivka > Lomená čára > Lomená čára nebo

Samostatné úsečky

Křivka > Úsečka > Samostatné úsečky nebo PTM

Jedna úsečka

Křivka > Úsečka > Jedna úsečka nebo

Úsečka z bodu v polovině

Křivka > Úsečka > Jedna úsečka > PŘ*) NaOběStrany nebo

Kružnice

Křivka > Kružnice > Střed, poloměr nebo

Kružnice v normálové rovině křivky se středem na křivce

Kružnice kolem křivky

Zadat: 1) Střed kružnice na křivce, 2) Poloměr.

Oblouk

Křivka > Oblouk > Střed, počátek, úhel nebo

Šroubovice

Křivka > Šroubovice nebo

Zadat: 1) Počátek osy, 2) Konec osy, 3) Poloměr a počáteční bod.

Volby: Poloměr/Průměr,  Režim = PočetZávitů / Stoupání, OpačnýSmysl = Ne (pravotočivá) / Ano (levotočivá).

Řez promítací rovinou

Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez nebo

Zadat: 1) Vybrat objekt(y) pro řezy > Enter, 2) Počátek stopy řezné roviny, Konec stopy řezné roviny

Průnik ploch

Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík nebo

Zadat: Vybrat objekty pro výpočet průsečíku > Enter

Bézierova kubika

Křivka > Volný tvar > Řídicí body nebo

Zadat: 1) Stupeň = 3, 2) 4 řídicí body

Bézierova křivka

n-tého stupně

Křivka > Volný tvar > Řídicí body nebo

Zadat: 1) Stupeň = n, 2) n + 1 řídicích bodů

Ukotvená křivka n-tého stupně

Křivka > Volný tvar > Řídicí body nebo

Zadat: 1) Stupeň = p, 2) Nejméně p + 1 řídicích bodů

ZADÁVÁNÍ BODŮ

Souřadnicemi

wx,y,z např. w10.5,24.8,16.4.

Poznámka: w ... souřadnice v globálním (world) souřadnému systému

Ve zdvihovém režimu

stisknout a držet Ctrl a kliknout půdorys bodu, pustit Ctrl a kliknout nebo zadat z klávesnice výšku bodu

Do kroku mřížky

přepínač Krok je aktivní

S režimem uchopení k již nakreslenému objektu

Koncový, Nejbližší, Bod, Polovina (délky), Střed (oblouku, kružnice), Průsečík, Kolmo, Tečna, Kvadrant, Uzel

PLOCHY

 

Řezná rovina (pouze promítací)

Plocha > Rovina > Řezná rovina nebo

Zadat: 1) Objekty pro vytvoření řezných rovin > Enter, 2) Počátek stopy řezné roviny, Konec stopy řezné roviny

Rotační plocha

Plocha > Rotovat nebo

Zadat: 1) Křivky pro rotaci = již nakreslenou tvořicí křivku(y) rotační plochy > Enter, 2) Počátek osy rotace, Konec osy rotace (osa nemusí být nakreslená, délka osy není rozhodující)

Volby: ¤ Přesná, Počáteční úhel 0, Koncový úhel 360.

Šroubová plocha

Plocha > Rotovat po trase nebo PTM

Zadat: 1) Vybrat profilovou křivku = již nakreslenou tvořicí křivku šroubové plochy, 2) Počátek osy pro rotaci po trase, Konec osy pro rotaci po trase (osa nemusí být nakreslená, délka osy není rozhodující)

Plášť kosého válce

Plocha > Táhnout po 1 trase nebo

Zadat: 1) Vybrat trasu = již nakreslenou úsečku, jejíž délka a směr odpovídají středné, 2) Vybrat řez(y) = již nakreslenou kružnici, končit Enter

Plášť kosého kužele

Plocha > Vytáhnout křivku > Do bodu nebo

Zadat: 1) Vybrat křivku pro vytažení = již nakreslenou kružnici, 2) Cílový bod pro vytažení = vrchol kužele (vrchol nemusí být nakreslený)

Rozvinutí pláště

Plocha > Rozvinout rozvinutelnou plochu nebo

Zadat: 1) Vybrat plochu pro rozvinutí = již vymodelovaný plášť, 2) Vybrat křivky pro rozvinutí = již nakreslená křivka(y) na ploše > Enter

Bézierova bikubická plocha

4 řádky řídicí sítě
4 sloupce řídicí sítě

Paleta Plocha > Plocha z mřížky řídicích bodů PTM

Zadat: 1) Počet bodů v řádku: 4, 2) Stupeň > Stupeň řádku = 3, 3) Počet bodů ve sloupci: 4, 4) Stupeň > Stupeň sloupce: 3, 5) Postupně zadávat souřadnice vrcholů řídicí sítě: V00,…,V03, …, V30,…,V33

Bézierova plocha

m + 1 řádků řídicí sítě
n + 1 sloupců řídicí sítě

Paleta Plocha > Plocha z mřížky řídicích bodů PTM

Zadat: 1) Počet bodů v řádku: m + 1, 2) Stupeň > Stupeň řádku = m, 3) Počet bodů ve sloupci: n + 1, 4) Stupeň > Stupeň sloupce: n, 3) Postupně zadávat souřadnice vrcholů řídicí sítě: V00,…,V0n, …, Vm0,…,Vmn

Ukotvená plocha

m + 1 řádků řídicí sítě
n + 1 sloupců řídicí sítě

Paleta Plocha > Plocha z mřížky řídicích bodů PTM

Zadat: 1) Počet bodů v řádku: m + 1, 2) Stupeň > Stupeň řádku = nejvýše m, 3) Počet bodů ve sloupci: n + 1, 4) Stupeň > Stupeň sloupce: nejvýše n, 3) Postupně zadávat souřadnice vrcholů řídicí sítě: V00,…,V0n, …, Vm0,…,Vmn

ŘÍDICÍ BODY

Zapnout řídicí body

Úpravy > Řídicí body > Zapnout nebo

Vypnout řídicí body

Úpravy > Řídicí body > Vypnout nebo PTM  nebo Escape

TRANSFORMACE

Přesunout

Transformace > Přesunout nebo

Zadat: 1) Vyberte objekty pro přesun = již nakreslené objekty > Enter, 2) Výchozí bod přesunutí = referenční bod, 3) Cílový bod přesunutí = nová poloha referenčního bodu

Kopírovat

Transformace > Kopírovat  nebo

Zadat: 1) Vyberte objekty pro kopírování = již nakreslené objekty > Enter, 2) Výchozí bod kopírování = referenční bod, 3) Cílový bod kopírování = nové polohy referenčního bodu > Enter

Otočit

Transformace > Otočit nebo

Zadat: 1) Vyberte objekty pro otočení = již nakreslené objekty > Enter, 2) Střed otáčení, 3) Úhel nebo první referenční bod = výchozí nulový úhel,   4) Druhý referenční bod = cílový úhel

Zrcadlit

Transformace > Zrcadlit nebo

Zadat: 1) Vyberte objekty pro zrcadlení = již nakreslené objekty > Enter, 2) Počátek zrcadlící roviny (kolmé na konstrukční rovinu), 3) Konec zrcadlící roviny

ANALÝZA

Zapnout/Vypnout
graf křivosti

Analýza > Křivka > Zapnout/Vypnout graf křivosti nebo

Zadat: 1) Vyberte objekty pro zobrazení grafu křivosti = již nakreslené objekty > Enter, 2) Nastavit Měřítko a Hustotu grafu

Zebra

Analýza > Plocha > Zebra nebo

Zadat: 1) Vyberte objekty pro analýzu pomocí pruhů zebry: = již nakreslené objekty > Enter, 2) Nastavit Směr a Tloušťku pruhů

VLASTNOSTI OBJEKTŮ

Změna barvy drátového zobrazení modelu

Úpravy > Vlastnosti objektu nebo  > v rozbalovacím seznamu Barva zvolit barvu